Samarbeid i offentlig sektor – hva sier anbudsreglene?

Forskrift om offentlige anskaffelser §3-3 gjennomfører direktiv 2014/24 art 12 stk 4 om hva som skal til for at kontrakter inngått mellom to offentlige oppdragsgivere kan unntas fra anbud.

Etter anskaffelsesforskriften §3-3 er det tre vilkår som alle må være oppfylt: Det må være et samarbeid om en oppgave som må utføres for å oppnå et felles mål, og utelukkende av hensyn til offentlige interesser. I tillegg må mindre enn 20% av aktivitetene som samarbeidet omfatter, bli utført for andre enn oppdragsgiverne.

Etter at forskriften trådte i kraft har det kommet flere avgjørelser i EU-domstolen som sier noe om hva som utgjør «offentlig samarbeid» og som har betydning for tolkning av det norske regelverket. Siste avgjørelse er fra 4. juni 2020. Advokat Hanne S. Torkelsen har skrevet en artikkel om denne dommen som er publisert på fagnettstedet www.Avfallsbransjen.no og kan leses her