Permitteringer som følge av koronautbruddet

Av advokat Camilla S. Bull     

Norge er nå rammet av koronapandemien, noe som går kraftig utover små og store bedrifter. Dette kommer tydelig frem i resultatet fra Næringslivets Hovedorganisasjon sin spørreundersøkelse denne uken. Undersøkelsen viste at 79 prosent av de 4.700 bedriftene som svarte kan se seg nødt til å permittere ansatte.

Endring i permitteringsreglene

For å hjelpe norske bedrifter la regjeringen frem en rekke strakstiltak fredag 13. mars. Et av disse tiltakene var å endre permitteringsreglene. Endringene går i korte trekk ut på:

 • Regjeringen skal sikre full lønn inntil knapt 600 000 kroner (6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20.
 • kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger er redusert fra 50 til 40 prosent
 • ventedagene for utbetaling av dagpenger til arbeidstaker er fjernet

Endringene skal behandles i Stortinget i uke 12, og forventes vedtatt.

Vilkårene for permittering

Vilkårene for permittering er ulovfestet for bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale. For tariffbundne virksomheter reguleres permitteringsadgangen av tariffavtaler, som for eksempel i Hovedavtalen mellom LO og NHO § 7-1. Grunnvilkåret for permittering er at saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften å permittere. Saklig grunn kan for eksempel være ordremangel, naturkatastrofer eller at det har inntruffet uforutsette omstendigheter slik som koronautbruddet.

Det er en forutsetning at behovet for redusert arbeidskraft er midlertidig. Det betyr at arbeidsgiver må gjøre en vurdering av om behovet for å redusere ansatte er midlertidig eller varig. Er det varig er det reglene om oppsigelse som skal følges.

Fremgangsmåten for arbeidsgiver ved behov for å permittere sine arbeidstakere

Dersom bedriften mener det foreligger saklig grunn for å midlertidig redusere antallet arbeidende ansatte er det viktig at de sørger for en saklig prosess. Kravene til kvaliteten i saksbehandlingen må imidlertid tilpasses behovet for at det raskt settes inn tiltak. Følgende aktiviteter bør inngå i en slik prosess:

 1. Avholdelse av drøftelsesmøte
 2. Utvelgelse av hvilke arbeidstakere som skal permitteres
 3. Utsendelse av permitteringsvarsel
 4. Bekreftelse på permittering

 1. Avholdelse av drøftelsesmøte

For tariffbundne bedrifter er plikten til å drøfte med ansatte før det gis permitteringsvarsel avtalefestet, jfr. blant annet Hovedavtalen mellom LO og NHO § 7-2. Bedrifter som ikke er organisert har som utgangspunkt ikke en slik plikt. Likevel anbefales det å drøfte med tillitsvalgt eller ansattrepresentant i den grad det er mulig, for å sikre en saklig og forsvarlig saksbehandling.

Naturlige temaer som diskuteres på et slikt møte vil være behovet for omorganisering av arbeidsoppgaver, varigheten på permitteringene og årsak til at bedriften må iverksette et slikt tiltak. Frykt for smittefare er ikke en saklig permitteringsgrunn i seg selv. Annerledes er det for svikt i oppdragsmengde, kanselleringer og pålagt stans av driften fra offentlige myndigheter.

2. Utvelgelse av hvilke arbeidstakere som skal permitteres

Hvis vilkårene for permittering er til stede må arbeidsgiver velge hvem som skal permitteres. Arbeidsgiver må først ta stilling til hvilken del av bedriften som skal permitteres, altså definere utvalgskrets. Utgangspunktet er at man ser hele bedriften under ett, men det kan være aktuelt å velge kun den del av bedriften som er særlig rammet av arbeidsmangelen.

Videre skal det defineres saklige utvelgelseskriterier. For tariffbundne bedrifter er hovedregelen at utvelgelsen skjer etter ansiennitet, men dette kan fravikes dersom det foreligger saklig grunn. For bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale gjelder ikke et slik ansiennitetsprinsipp, men ansiennitet vil komme inn som et av flere momenter det vil være saklig å legge vekt på. Utvelgelsen må foretas etter en helhetsvurdering der relevante kriterier vil kunne være kompetanse sett ut ifra virksomhetens nåværende situasjon, sosiale forhold og behovet for arbeidskraft generelt.

3. Utsendelse av permitteringsvarsel

Arbeidstaker skal som hovedregel varsles 14 dager før permitteringen iverksettes.

Det gjøres unntak fra 14 dagers fristen for blant annet uforutsette hendelser. I slike situasjoner gjelder en 2 dagers frist. NAV informerer nå på sine hjemmesider at permitteringer som skyldes konsekvenser av koronaviruset vil kunne være en slik uforutsett hendelse, og at man da kan benytte seg av unntaksregelen. NAV presiserer imidlertid at bakgrunnen for bedriften har brukt unntaksbestemmelsen om 2 dager må komme klart frem av permitteringsvarselet.

Når det gjelder varselets innhold og form bør det inneholde følgende:

 • Beskrivelse av årsaken til permitteringen
 • Varslingsdato
 • Dato for iverksettelse av permittering
 • Permitteringens lengde
 • Om det er en hel eller gradert permittering
 • Hvem permitteringsvarselet gjelder

Arbeidsgiver bør informere de ansatte om at de etter å ha mottatt permitteringsvarsel selv må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger.

4. Bekreftelse på permittering

NAV krever en bekreftelse på arbeidsforhold og permittering. Skjema som skal anvendes heter «Bekreftelse på permittering». Dette skjemaet må fylles ut av arbeidsgiver for å gi arbeidstaker som er permittert nødvendig dokumentasjon i forbindelse med søknad om dagpenger.

Ved permittering av mer enn 10 arbeidstakere må arbeidsgiver alltid melde fra til NAV.

Ta gjerne kontakt med oss i Lin Advokater hvis virksomheten din har behov for tilpasninger som følge av koronavirusutbruddet. Vi er fullt operative fra hjemmekontor og klare for å hjelpe deg og din bedrift gjennom en utfordrende tid.