Kompetanse

Offentlige anskaffelser og statsstøtte

Lin Advokater har spesialiserte advokater innenfor offentlige anskaffelser og statsstøtte.

Vi bistår offentlige oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med offentlige anbudskonkurranser innen offentlig kommunikasjon/transport, bygge- og anleggskontrakter, anskaffelse av offentlig infrastruktur (eks. havner, vann, avløp og renovasjon), samt anskaffelser av varer og tjenester. Vi har bred erfaring med ulike typer anskaffelser som omfattes av anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, og konsesjonskontraktforskriften. Vi bistår på ulike trinn i prosessen, både før og etter kontraktstildeling og signering av kontrakt.

EØS-reglene om offentlig støtte (statsstøtte) gir føringer for hvordan statlige og kommunale virksomheter kan opptre i et marked. Statsstøttereglene er aktuelle når det offentlige etablerer egne kommersielle virksomheter og konkurrerer med private, eller dersom det offentlige utnytter ledig kapasitet i et konkurranseutsatt marked

Statstøtte er også aktuelt når det offentlige selger varer eller tjenester, eller leier ut offentlig eiendom, eller bistår næringslivet med tilretteleggelse for næringsvirksomhet.

Forholdet til statstøtteregelverket må også vurderes når det offentlige konkurranseutsetter tjenester, og kompenserer “tjenester av allmenn økonomisk interesse”, eller samarbeider med private (OPS).

Lin Advokater bistår blant annet med følgende problemstillinger:

Foreligger det offentlig støtte, og er støtten i såfall lovlig ved at det faller inn under et gruppefritak, eller utgjør bagatellmessig støtte (de-minimis støtte)?

I hvilken grad kan man gi offentlig støtte til miljø og klimatiltak, og hvordan skal den gjennomføres for ikke å være i strid med EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte. Må støtten notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan (ESA)?

Utgjør støtten “ny” eller “gammel” støtte og hva er konsekvensen for den som mottar støtten (tilbakebetalingskrav)?

EØS/Konkurranserett

Konkurranseloven gjelder for alle virksomheter som driver økonomisk virksomhet i et marked. EØS-avtalen gjelder i de tilfeller virksomheten har en grenseoverskridende virkning. Vi rådgir virksomheter ved meldeplikt ved fusjoner og oppkjøp, påstander om utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling (konkurranseloven §11 og EØS-avtalen art 54), som kryssubsidiering, rovprising o.l. og ulike former for konkurransebegrensende samarbeid (konkurranseloven §10 og EØS-avtalen art 53).

Beskyttelse av rettigheter

Beskyttelse av rettigheter omfatter en rekke juridiske disipliner, for eksempel patent, opphavsrett, rett til varemerke og foretaksnavn, designbeskyttelse og databasevern. Innenfor fagfeltet ligger beskyttelse av domenenavn og spørsmål om vern av know-how og bedriftshemmeligheter.

Vår kompetanse og erfaring omfatter også markedsføringsrett, det vil si reglene om beskyttelse mot etterligninger og illojal konkurranse, og rammene for lovlige markedsføringstiltak.

Immaterielle rettigheter kan utgjøre en betydelig del av virksomhetenes verdier, og sikring og håndhevelse av disse rettighetene er av stor betydning. Muligheten til å beskytte egne immaterielle rettigheter legger til rette for forskning og utvikling. Andres immaterielle rettigheter kan samtidig begrense handlingsrommet for egen virksomhet.

Våre advokater gir råd til virksomheter om sikring av egne rettigheter og om grenseoppgang mot andres rettigheter. Vi bistår også ved utarbeidelse og forhandling av avtaler, for eksempel lisensavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, konfidensialitetsavtaler og avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter. Vi bistår også i spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter og ansatte.

Innen markedsføringsretten bistår vi våre kunder med å sikre at planlagte markedsføringstiltak er i overensstemmelse med markedsføringslovgivningen. Vi bistår også i forbindelse med konflikter med konkurrenter, herunder i saker overfor domstolene, Forbrukerombudet, Næringslivets Konkurranseutvalg og Markedsrådet.

Life science og legemiddeljuss

Lin Advokater har sterk kompetanse og lang erfaring innen rettsområdene som er relevante for life science og legemiddelbransjen.

Vi bistår blant annet ved utarbeidelse av forskningskontrakter og andre typer kontrakter, sikring av rettigheter, regulatoriske spørsmål, myndighetskrav, markedsføringsspørsmål herunder spørsmål som gjelder legemiddelreklame, personvern, selskapsrett, oppkjøp og sammenslåinger. Vi bistår også i forbindelse med anbud.

Arbeidsrett

Lin Advokater bistår arbeidsgivere (både offentlige og private) og arbeidstakere i spørsmål knyttet til arbeidsforhold. Vår rådgivning dekker spekteret fra inngåelse av arbeidsavtaler via spørsmål knyttet til løpende arbeidsforhold til avslutning av arbeidsforhold (sluttavtaler, oppsigelser eller avskjed). Vi bistår ved forhandlinger, prosederer saker for domstolene ved søksmål om ugyldighet, krav om erstatning, krav om å stå i stillingen, begjæring om fratreden, eller gjeninntreden, mv.

Våre tjenester omfatter også bistand som gjelder arbeidsgivers oppfyllelse av lovpålagte plikter i forbindelse med håndheving av konkurranse- og kundeklausuler, utforming av konkurranseklausuler i ansettelsesavtaler mv.

Lin Advokater har også spesialkompetanse innen likestillings- og diskrimineringsrett, og bistår både virksomheter og privatpersoner i saker om påstått brudd på regelverket.

Selskapsrett og transaksjoner

Selskapsretten er et av de sentrale fundamentene for forretningsjussen. De aller fleste virksomheter drives gjennom selskaper. Det er derfor viktig å organisere virksomheten på en best mulig måte innenfor de rammene selskapsrettslig lovgivning setter.

Lin Advokater gir råd om valg av selskapsform og overholdelse av selskapsrettslige regler, og utarbeider løsninger tilpasset den enkelte virksomhet. Lin Advokater har lang erfaring med å rådgi offentlig sektor ved valg av selskapsformer som interkommunale selskaper (IKS), kommunale foretak (KF), samvirke (SA) eller aksjeselskap (AS). Vi bistår også ved kjøp av virksomhet, sammenslåinger, kapitalutvidelser, fisjoner og andre transaksjoner.

Personvern / GDPR

Lin Advokater har bred erfaring med rådgivning innen personopplysningsrett / GDPR. I tillegg til juridisk kompetanse har vi den kommersielle forståelsen som er nødvendig for å gi god og helhetlig rådgivning.

Våre tjenester omfatter blant annet utarbeidelse av personvernpolicyer, personvernerklæringer, samtykketekster og databehandleravtaler, utarbeidelse av interne rutiner, rådgivning om personvern i arbeidslivet, og rådgivning om direkte markedsføring, bruk av informasjonskapsler (cookies) og utveksling av data med sosiale medier.

Inhouse-tjenester

Lin Advokater tilbyr også «inhouse»-tjenester. En erfaren advokat vil være tilgjengelig for kunden et avtalt antall dager per uke/måned, og fungere i rollen som «inhouse» advokat, enten alene eller sammen med eksisterende juridisk avdeling.

Dette er en tjeneste vi opplever er stadig mer etterspurt der virksomheter har behov for mye juridisk bistand i en avgrenset tidsperiode. Dette kan ha bakgrunn i konkrete prosjekter, f.eks endringsprosesser eller behov for å få på plass rutiner og dokumentasjon knyttet til ulike compliance-program (anti-korrupsjon, personvern, varsling, osv), eller skyldes et midlertidig økt behov for løpende forretningsjuridisk rådgivning, f.eks på grunn av stor ordretilgang.

Lin Advokater tilbyr erfarne ressurser med bred forretningsjuridisk kompetanse og mange års erfaring fra rollen som juridisk direktør og medlem av ledergruppe.