Klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Av advokat Hanne Torkelsen

Det offentlige kan bruke sin innkjøpsmakt til å bidra til at vi når mål om lavutslipssamfunnet på ulike måter. Offentlige oppdragsgivere er derfor pålagt å ta hensyn til livssyklusanalyser (LCA) ved sine anskaffelser.

Klimakrav kan settes i anbudskonkurranser til ulike tjenester, som transport, bygg- og anlegg mv. Dette stiller store krav til kompetanse hos innkjøperne. Man må beregne effekter av endringer, teknologivalg mv. Det utvikles derfor ulike klimakalkulatorer, f.eks. hvordan man kan kutte CO2 ved reduksjon av flyreiser mv. Man må kjenne til miljøbelastning ved kjøp av produkter og ikke minst hvordan miljøbelastningen blir når produktet en gang skal kasseres. Kan det gjenvinnes eller brukes på nytt, i stedet for å gå til forbrenning eller deponi?

En måte å bidra til lavutslippssamfunnet er å legge til rette for teknologiutvikling og alternativer til fossilt drivstoff, for eksempel biogass. Det kan skje gjennom å stille krav til å benytte biogass som drivstoff, og bidra til å utvikle markedet for denne type drivstoff.

Anskaffelsesregelverket har et stort handlingsrom for at det offentlige skal kunne bidra til reduserte klimautslipp. Det kan benyttes egne anskaffelsesprosedyrer for forskning- og utvikling, Innovative løsninger i et umodent marked kan være et godt virkemiddel for å utvikle den mest klimavennlige løsning eller utslippsfrie teknologien.

Manglende kunnskap hos innkjøper kan være vel så stor barriere for gode klimavennlige innkjøp som pris. Markedsdialog i forkant av anskaffelsene er viktig virkemidler for å kunne utarbeide et godt konkurransegrunnlag, og anskaffelsesreglene åpner for dette, dersom det gjøres på en måte som ikke forskjellsbehandler leverandørene. Teknologiutvikling skjer raskt og krav til fossil- og utslippsfrie løsninger må utformes i lys av de løsninger som finnes på markedet. Leverandørkonferanser og konkurransegrunnlag på «høring» kan være en god måte å gjennomføre dialog med markedet.

Oppdragsgiver må dessuten beslutte seg for hvordan man skal stille miljøkrav – gjennom minstekrav eller gjennom evalueringskriterier. Dersom det skjer gjennom å oppstille evalueringskritierer må det være mulig å etterprøve dette. I motsatt fall risikerer man at konkurransen må avlyses, noe den kjente Fosen-dommen er et eksempel på.

Difi har egne fagsider om miljø og om innovative anskaffelser som gir mye nyttig informasjon: https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/klima-og-miljo

Lin advokater har kompetanse til å bistå innkjøpere med å bruke handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for å redusere klimautslipp.